19 September 2021
บันทึกซื้อขายสินค้า แบบนับสต๊อก

บันทึกซื้อ/ขายสินค้า แบบนับสต๊อก (I006)

วิธีการบันทึกซื้อ/ขาย สินค้าแบบนับสต๊อกสามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้

การซื้อสินค้าเข้าสต๊อก (กรณีไม่ออกใบสั่งซื้อ)

ขั้นตอนที่ 1
เมื่อมีการซื้อสินค้า การบันทึกซื้อสินค้า ให้เข้าเมนู รายจ่าย >>  บันทึกรายการจ่าย >> สร้าง

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดสร้างระบบจะแสดงหน้าสร้างบันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย ให้ระบุชื่อผู้ขาย/ผู้รับเงิน ระบุวันที่ และกดเพิ่มสินค้า/บริการ

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดเพิ่มรายการจะมีหน้าต่างให้ใส่ข้อมูลขึ้นมา ให้ระบุประเภทว่าเป็นสินค้าหรือบริการค่ะ โดยตัวอย่างประเภทจะเป็นสินค้า และใส่ชื่อสินค้า เป็นสมุดโน๊ต  , หน่วยระบุเป็นเล่ม , ข้อมูลการซื้อ ต้นทุนต่อหน่วย คือ ราคาซื้อเล่มละ 50 บาท ราคาขายเล่มละ 100 บาทค่ะ หากมียอดยกมาให้ระบุยอดยกมาด้วย และกดบันทึก

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดบันทึกแล้ว ให้ระบุจำนวนหน่วยที่ทำการซื้อ ช่องทางการชำระเงิน และกดอนุมัติรายการ

เมื่อมีการกดอนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปดูการเคลื่อนไหวสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

จากตัวอย่างรายการด้านล่างจะแสดงข้อมูลการซื้อสมุดโน๊ต จำนวน 1,000 เล่ม ราคาเล่มละ 50 บาทเป็นยอดไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายสินค้าออกจากสต๊อก (กรณีออกจากใบเสร็จเลย)
ขั้นตอนที่ 1
เมื่อมีการขายสินค้า การบันทึกซื้อสินค้า ให้เข้าเมนู รายรับ >>  ออกใบเสร็จ >> สร้าง ให้ระบุ ชื่อลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน ระบุวันที่ และเลือกสินค้าที่ทำการขาย ระบุช่องทางการรับชำระเงิน และกดอนุมัติได้เลยค่ะ   จากตัวอย่างขายสมุดโน๊ตให้นาย ข จำนวน 500 เล่มๆ ละ 100 บาท ไม่รวม Vat รับชำระด้วยธนาคารกสิกร หากต้องการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ติ๊กออกใบกำกับภาษี ด้วย

สามารถกดเข้าไปดูการเคลื่อนไหวสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

ในหน้าสินค้าจะแสดงรายการเคลื่อนไหวทั้งรายการซื้อและรายการขาย

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK