17 April 2021
จัดเลี้ยงวันปีใหม่ หักเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้ไหม

จัดเลี้ยงวันปีใหม่ หักเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้ไหม

ในช่วงสิ้นปี บริษัทส่วนใหญ่มักจัดให้มีกิจกรรมการจัดเลี้ยงปีใหม่ ถือเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน เป็นการขอบคุณพนักงานที่ตั้งใจปฎิบัติงานมาตลอดปีที่ผ่านมา อาจมีกิจกรรมจับฉลากแจกของรางวัลหรือกิจกรรมสันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน ไม่ว่าจะจัดเลี้ยงภายในบริษัท หรือ จัดนอกสถานที่เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีประเด็นทางภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ของภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงปีใหม่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าใช้จ่ายจากการซื้อรางวัลจับฉลาก ไม่ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการและไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อได้ แต่ถ้าบริษัทได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานในการจัดเลี้ยงปีใหม่ จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทางภาษีดังนี้

กรณีการจัดงานเลี้ยง

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงพนักงาน ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ เมื่อระเบียบสวัสดิการของพนักงานกำหนดไว้และเป็นรายจ่ายส่วนรวมโดยไม่ได้กำหนดเจาะจงสำหรับพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมูลค่าในการจัดเลี้ยงควรมีความเหมาะสมพิจารณาจากราคาต่อหัวของพนักงาน, จำนวนพนักงาน, ประเภทสถานที่ที่จัดเลี้ยง เป็นต้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงปีใหม่ กิจการสามารถนำภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อได้ เมื่อระเบียบสวัสดิการของพนักงานกำหนดไว้และเป็นรายจ่ายส่วนรวมโดยไม่ได้กำหนดเจาะจงสำหรับพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

กรณีการซื้อของขวัญให้พนักงานจับฉลาก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ค่าใช้จ่ายในการซื้อของรางวัลจับฉลาก ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ เมื่อระเบียบสวัสดิการของพนักงานกำหนดไว้และเป็นรายจ่ายส่วนรวมโดยไม่ได้กำหนดเจาะจงสำหรับพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยในการหักเป็นรายจ่าย ประเภทและมูลค่าของของขวัญที่นำมาจับฉลากควรมีความเหมาะสม แม้จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเช่น ทีวี ตู้เย็น ทองคำ ก็ควรเป็นไปตามราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาด โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินและมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของกิจการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการซื้อของรางวัลจับฉลาก กิจการสามารถนำภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อได้ เมื่อระเบียบสวัสดิการของพนักงานกำหนดไว้และเป็นรายจ่ายส่วนรวมโดยไม่ได้กำหนดเจาะจงสำหรับพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

• ภาษีขายที่เกิดจากการมอบของขวัญจับฉลากให้พนักงาน ถึงแม้จะกำหนดไว้ในสวัสดิการของพนักงาน แต่มีการส่งมอบสินค้าเกิดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา78(1)แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องนำส่งภาษีขายแต่ไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษี

การจัดเลี้ยงปีใหม่เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่กิจการระบุไว้ในระเบียบสวัสดิการของพนักงานและไม่ได้กำหนดเจาะจงสำหรับพนักงานคนใดคนหนึ่ง ทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และหากทางบริษัทมีการจัดการงานบัญชีผ่านทางโปรแกรมบัญชี PEAK ก็จะช่วยให้มีการวางแผนภาษีที่สะดวก มีระบบ และสามารถจัดการงานบัญชีภาษีของธุรกิจแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

สมัครใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี คลิก peakaccount.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์

อ้างอิง: https://www.53ac.com/จัดงานปีใหม่-เสียภาษีอย/
บทความ จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร วันที่ 28 ธันวาคม 2561