7 July 2020
คำนวณต้นทุนขายใหม่ (Recal COGS)

คำนวณต้นทุนขายใหม่ (Recal COGS)

PEAK เป็นโปรแกรมที่รองรับการซื้อมา-ขายไป โดยระบบใช้การรับรู้ต้นทุนแบบ เข้าก่อนออกก่อน หรือ FIFO การบันทึกบัญชีแบบ Perpetual ซึ่งลำดับในการทำรายการมีผลกับการรับรู้ต้นทุน 

ในกรณีที่ทำรายการขายก่อนซื้อสินค้าทำให้ระบบคำนวณต้นทุนขายไม่ถูกต้อง PEAK จึงมีปุ่มสำคัญ ชื่อว่า ปุ่ม “คำนวณต้นทุนขายใหม่” เพื่อคำนวณต้นทุนขายให้ถูกต้อง โดยมีวิธีการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

การขายก่อนซื้อ โดยในตัวอย่างจะทำการขายตุ๊กตาก่อน 5 ตัว ตัวละ 100 บาท

การขายก่อนซื้อทำให้ระบบไม่รู้ต้นทุนการซื้อจึงไม่มีการบันทึกต้นทุนขาย

รายการที่ขายก่อนซื้อสินค้าจะแสดงยอดติดลบ

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อมีการทำการซื้อสินค้า จากตัวอย่างจะมีการบันทึกซื้อย้อนหลัง 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 1/9/18 เป็นการซื้อตุ๊กตา 10 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท

เมื่อมีการบันทึกซื้อสินค้าเข้ามา ระบบจะคำนวนต้นทุนขายให้

ซื้อ ครั้งที่ 2 วันที่ 1/8/18  จะเป็นการบันทึกรายการซื้อสินค้าย้อนหลังจากที่เราได้ทำการขายสินค้าไปเมื่อ วันที่ 11/09/18 

เมื่อดูที่หน้าบันทึกบัญชี ต้นทุนขายสินค้าจะไม่ได้แสดงผลเหมือนกับรายการที่ซื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1/9/18 

ถ้าหากเรามีการบันทึกการซื้อสินค้าย้อยหลัง ให้เข้าทำการคำนวนต้นทุนขายใหม่ 

วิธีการคำนวนต้นทุนขายใหม่ 

ให้เข้าไปหน้าสินค้า กดปุ่มคำนวณต้นทุนขายใหม่ โดยเลือกวันที่ทำการซื้อย้อนหลังเมื่อวันที่เราซื้อสินค้าเข้ามาครั้งที่ 2 เพื่อทำการคำนวณต้นทุนขายใหม่ จนถึงวันที่ปัจุบัน 

เมื่อทำการคำนวณต้นทุนขายใหม่ รายการบันทึกต้นทุนขายสินค้าที่ซื้อตุ๊กตาเมื่อวันที่ 1/9/18 จะหายไป เพราะระบบจะปรับปรุงรายการในวันที่เราซื้อสินค้าเข้าครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1/8/18

ระบบจะทำการคำนวนต้นทุนขายใหม่ ในรายการที่เราซื้อย้อนหลัง (ครั้งที่ 2)

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK