25 February 2021
การขายสินทรัพย์ กรณีมีค่าเสื่อมราคา

การขายสินทรัพย์ กรณีมีค่าเสื่อมราคา (E034)

กรณีขายสินทรัพย์ที่มีการคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติไว้ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำการ Void เอกสารที่บันทึกซื้อสินทรัพย์นั้นออก
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกซื้อสินทรัพย์ใหม่โดยที่เมนูบันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้ และบันทึกค่าเสื่อมที่หน้าสมุดรายวันโดยตรง
ขั้นตอนที่ 3 ขายสินทรัพย์

จากกรณีตัวอย่างทางบริษัทได้ทำการซื้อคอมพิวเตอร์มา 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท ราคาไม่รวม Vat 7% โดยมีมูลค่าซาก 10 โดยทำการซื้อสินทรัพย์เมื่อวันที่ 01/01/2018 ซึ่งมีการขายสินทรัพย์นี้ในวันที่ 30/04/2018

ขั้นตอนที่ 1

ทำการ Void เอกสารที่บันทึกสินทรัพย์นั้นออก

ขั้นตอนที่ 1.1

เข้าที่เมนูรายจ่าย > ซื้อสินทรัพย์ > คลิก ดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1.2

เลือกเอกสารที่มีการบันทึกสินทรัพย์นั้น จากตัวอย่างต้องการ Void
เอกสารเลขที่ PA-20180100009  

ขั้นตอนที่ 1.3

เมื่อกดเข้ามาในเอกสารให้กดตัวเลือก > กด Void การจ่ายเงิน
 เมื่อกด Void จะมีข้อความออโต้ขึ้น “ยืนยันการยกเลิกรายการชำระเงิน” ให้กดตกลง

ขั้นตอนที่ 1.4

เมื่อกด Void การจ่ายเงินแล้ว ให้กด Void ตัวเอกสารอีกครั้ง โดยเข้าไปที่ตัวเลือก > คลิก Void


เมื่อมีการ Void เอกสารเรียบร้อยแล้ว รายการคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติจะถูก Void ออกไปด้วย ซึ่งสามารถกดเข้าไปดูรายการค่าเสื่อมที่ถูกVoidได้ที่ เมนู บัญชี > บัญชีรายวัน > ดูทั้งหมด > ใส่รหัสสินทรัพย์ >> เลือกเมนู ถังขยะ

ขั้นตอนที่ 2

บันทึกซื้อสินทรัพย์ใหม่โดยที่เมนูบันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้ และบันทึกค่าเสื่อมที่หน้าสมุดรายวันโดยตรง

ขั้นตอนที่ 2.1

ทำการบันทึกซื้อสินทรัพย์ใหม่ โดยเข้าที่เมนู รายจ่าย > บันทึกรายการจ่าย/เจ้าหนี้ > กด สร้าง

ขั้นตอนที่ 2.2

เมื่อทำการบันทึกรายจ่ายเสร็จแล้ว ให้บันทึกค่าเสื่อมด้วยการ เข้าไปบันทึกที่ เมนู บัญชี > สมุดรายวันทั่วไป > กด สร้าง 

ให้บันทึกค่าเสื่อมจากวันที่ซื้อจนถึงวันที่ขาย จากตัวอย่างซื้อสินทรัพย์วันที่ 01/01/2018 ขายสินทรัพย์วันที่ 30/04/2018 ต้องบันทึกค่าเสื่อมทุกสิ้นเดือน 4 งวด คือ วันที่ 31/01/2018 , 28/02/2018 ,31/03/2018 ,30/04/2018 เช่น ตัวอย่างด้านล่างเป็นการบันทึกค่าเสื่อมของวันที่ 31/01/2018

ขั้นตอนที่ 3

ขายสินทรัพย์

เมื่อมีการขายสินทรัพย์ ให้เข้าไปที่เมนู รายรับ > ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ > กด สร้าง


เมื่อกดสร้างแล้วให้ใส่ข้อมูลการขายลงไปจากตัวอย่าง การซื้อสินทรัพย์คอมพิวเตอร์ ราคา 20,000 บาท ขายไปราคา 15,000 บาทไม่รวม Vat 

เมื่อกดอนุมัติโปรแกรมจะบันทึกรายการให้อัติโนมัติตามตัวอย่างค่ะ

เมื่อมีการขายสินทรัพย์ออกใบเสร็จเสร็จแล้วให้ทำการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อปรับปรุงกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมค่ะ โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> สร้าง

เมื่อกดสร้างให้ระบุวันที่ขาย > ใส่เลขอ้างอิงใบเสร็จที่ทำการขายสินทรัพย์ > เลือกสมุดบัญชีเป็นสมุดรายวันทั่วไป > ระบุผู้ติดต่อและใส่คำอธิบายเพิ่มเติม

จากตัวอย่างมีการคำนวณค่าเสื่อม 4 งวด รวมค่าเสื่อมราคาสะสมราคา 3,817.08 บาท ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 1,182.92 บาท ส่วนราคาอุปกรณ์ซื้อ 20,000 บาท ขายไปราคา 15,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท จะสามารถบันทึกได้ตามข้อมูลด้านล่าง
 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK