19 September 2021
สิทธิการใช้งาน

กำหนดสิทธิการใช้งานของ User (S014)

ในกรณีที่กิจการมี user (ผู้ใช้งาน) หลายคนหรือหลายแผนก สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของ user แยกตามแต่ละแผนกได้ ซึ่งการดูสิทธิการใช้งานสามารถกดที่เครื่องหมาย ? จะมีป๊อปอัพแสดงว่าสิทธินั้นสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้าง เช่น การกำหนดสิทธิบางส่วน จะสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็นผู้ร่างรายการได้ หรือผู้อนุมัติรายการได้อย่างเดียว หรือให้บันทึกรายการฝั่งรายได้หรือฝั่งรายจ่ายอย่างเดียวก็ได้ เหมาะสำหรับพนักงานระดับต้นที่ดูแล แต่ละส่วนงานเป็นการเฉพาะเท่านั้น

และในกรณีที่ต้องการกำหนดให้ user นั้นสามารถจัดการเรื่องการกำหนดสิทธิ / เพิ่ม / ลด / จำนวนผู้ใช้งาน หรือให้เห็นเมนูการเงินและบัญชีได้ ให้ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกด้านล่างตามตัวอย่างได้

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK