30 September 2022

การลบผังบัญชี (NA003)

ผังบัญชีที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นเองและยังไม่เคยนำผังบัญชีนี้ไปสร้างเอกสาร จะสามารถลบได้ โดยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > เลือกผังบัญชีที่ต้องการ โดยการกด เครื่องหมาย ” + “ เพื่อแสดงผังบัญชีย่อย

ขั้นตอนที่ 2 กดตัวเลือก > กดลบ

เมื่อกดลบแล้ว จะมี Pop – up แสดง เพื่อให้ยืนยันการลบข้อมูล หากต้องการการลบกดปุ่ม “ยืนยัน”

หมายเหตุ หากเป็นผังบัญชีที่เคยนำไปสร้างเอกสารแล้วระบบจะป้องกันไม่ลบจะแสดง Pop – Up ตามตัวอย่างด้านล่าง

-จบวิธีการลบผังบัญชี-