23 October 2021

การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ (NI013)

หากต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ >> เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 กดตัวเลือก >> กดแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทการแก้ไขข้อมูล >> เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว >> กดบันทึก

-จบขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ-