9 August 2022

การเพิ่มฐานข้อมูลราคาซื้อ – ขาย NEW PEAK (NI018)

กรณีที่กิจการมีหลายราคาสินค้าในการซื้อหรือขาย เช่น ราคาซื้อสิทธิพิเศษ , ราคาสำหรับการขายลูกค้าเก่า, ราคาขายสำหรับลูกค้าใหม่
ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ >> เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกข้อมูลสินค้า/บริการ กด “+ เพิ่มราคาขาย” หรือ “+ เพิ่มราคาซื้อ”

-จบขั้นตอนการเพิ่มฐานข้อมูลราคาซื้อ – ขาย-