30 September 2022

การเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็นบนหน้าเอกสาร(NT023)

การเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็นบนหน้าเอกสาร สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไขและกดที่ตัวรับรอง

ขั้นตอนที่ 2 จะมี Pop Up แก้ไขรูปแบบข้อมูลรับรอง จากนั้นเลือกข้อมูลเปิด-ปิดตามที่ต้องการได้เลย

  • หากเลือกปิดที่ด้านขวา กล่องส่วนลายเซ็นทั้งกล่องจะถูกซ่อนทั้งหมด
  • หากเลือกปิดที่ Check box ด้านซ้าย จะเป็นการซ่อนเฉพาะลายเซ็นหรือตราประทับ เท่านั้น ยังคงแสดงหัวข้อตามข้อความที่กำหนด

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดบันทึก

ตัวอย่างเอกสารหลังการแก้ไข

-จบขั้นตอนการเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็น-