25 March 2023

การพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่หน้า รายรับ > ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ > ดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม พิมพ์รายงาน


ขั้นตอนที่ 3 : ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงาน

หากต้องให้รายงานใบแจ้งหนี้แสดงข้อมูลทุกรายการแบบละเอียด ให้ทำการติ๊กถูกช่องแสดงข้อมูลทุกรายการ แล้วทำการกดปุ่มพิมพ์รายงาน

เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup ขึ้นให้ระบุว่าต้องการดาวน์โหลด หรือส่งรายงานไปทางอีเมล

ดาวน์โหลด : จะเป็นการดาวน์โหลดลงกระดิ่งที่อยู่มุมขวาบน ซึ่งเมื่อกดดาวน์โหลดแล้ว ให้ไปคลิกที่กระดิ่งทางมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดรายงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่งรายงานทางอีเมล: จะมี Popup ขึ้นให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน

เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงาน ให้กดปุ่ม พิมพ์รายงาน

-จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้-