25 March 2023

การพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน

หากต้องการพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินที่เป็นข้อมูลสรุปสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสร็จรับเงิน > ดูทั้งหมด

จากนั้นกดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”

ขั้นตอนที่ 2 ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายการ ในช่อง “จากวันที่” “ถึงวันที่”

หากต้องการให้ข้อมูลในเเต่ละรายการจะแสดงข้อมูลละเอียดมากขึ้น เช่น อยากเห็นรหัสผู้ติดต่อ , อ้างอิง , เอกสาร(ฉบับ)ที่ , รหัสสินค้า/บริการ , เลขที่ผังบัญชี , คำอธิบาย , จำนวน , ราคา และส่วนลด ให้ติ๊ก “แสดงข้อมูลทุกรายการ” จากนั้นกด “พิมพ์รายงาน”

เมื่อกดพิมพ์รายการเรียบร้อยแล้ว จะสามารถติ๊กเลือกได้ว่าจะ “ดาวน์โหลด” เพื่อออกเป็นไฟล์ หรือติ๊กเลือก “ส่งรายงานไปยังอีเมล”

-จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน-