30 January 2023

การพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนู สินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม

ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม ” พิมพ์รายงาน ”

ต่อมาระบบจะแสดง Popup หน้า Export สินค้า/บริการ สำหรับเลือกให้แสดงข้อมูลในไฟล์ Export Excel ที่ต้องการ โดย
1. เลือกประเภทรายการที่ต้องการพิมพ์รายงาน
2. ระบุช่วงเวลา
3. เลือกแสดงบัญชีที่ใช้บันทึกรายการ เมื่อติ๊กเลือกจะแสดงเพิ่ม 1 คอลัมน์เป็นผังบัญชีที่ใช้
บันทึกรายการสินค้า/บริการ
4. เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์รายงานเรียบร้อยแล้ว กด “พิมพ์รายงาน”

การดาวน์โหลดรายงานไปที่กระดิ่ง : หากเลือกเป็นการ”ดาวน์โหลด” จะแสดงรายงานให้ที่รูปกระดิ่งทางมุมขวาบนในโปรแกรม PEAK เพื่อดาวน์โหลดรายงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ดาวน์โหลด”

การดาวน์โหลดรายงานไปที่อีเมล: หากเป็นการดาวน์โหลดเลือก”ส่งรายงานไปยังอีเมล”
ระบบจะแสดง Popup ให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน
เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”

-จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ-