27 September 2023

การพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำข้อมูลไปกรอกกับแบบฟอร์มของกรมสรรพากร สามารถทำการพิมพ์ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนู การเงิน > หัวข้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3 : ระบุช่วงวันที่ > กดปุ่ม พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 4 : ระบุประเภทการดาวน์โหลด > กดปุ่ม ดาวน์โหลด

  • ดาวน์โหลด คือ ดาวน์โหลดรายงานลงคอมพิวเตอร์มาที่กระดิ่งที่มุมขวาบนในโปรแกรม PEAK
  • ส่งรายงานไปยังอีเมล คือ ส่งรายงานทางอีเมล สามารถระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงานได้

ในไฟล์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ทำการดาวน์โหลดออกมา Sheet Excel จะแบ่งแยกหน้าเป็น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด. 53

-จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย-