30 January 2023

การพิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีสำรองรับ(จ่าย)

ขั้นตอนการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีสำรองรับ(จ่าย) มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูการเงิน > สำรองรับจ่าย > ดูภาพรวม

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกบัญชีสำรองรับจ่ายที่ต้องการพิมพ์รายงาน

คลิกที่ปุ่ม พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3: จะมี Popup ขึ้นมาให้เลือกระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงาน จากนั้นกดปุ่ม
พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 4: จะมี Popup ขึ้นมาให้เลือก ว่าต้องการดาวน์โหลดรายงานไปที่กระดิ่ง
หรือส่งรายงานไปยังอีเมล

กรณีเลือกดาวน์โหลดรายงาน แล้วกดปุ่มดาวน์โหลด จะได้รายงานเป็นไฟล์ Excel เข้าไปที่กระดิ่งมุมขวาบนในโปรแกรม PEAK

กรณีเลือกส่งรายงานไปยังอีเมล จะมีให้ระบุอีเมลของผู้รับรายงานได้ตามที่ต้องการ
แล้วกดปุ่มพิมพ์รายงาน จะได้รายงานทางอีเมลเป็นไฟล์ Excel

– จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีสำรองรับ(จ่าย)-