4 December 2021
การบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 2/7

การบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 2/7

ในตอนที่ 1 มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงยอดยกมาเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อมา จะเป็นการนำเอาข้อมูลที่เตรียมไว้เข้ามาในระบบ PEAK โดยในตอนนี้จะดูกันที่การนำเข้าข้อมูลระบบในส่วนของผู้ติดต่อกันก่อน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่หน้า ‘ผู้ติดต่อ’ > คลิก ‘ดูภาพรวม’

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม Import แล้วจะมี Pop up ขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 3

ใน Pop up นั่นจะให้เราใส่ข้อมูล  และมี link ให้เรากดดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่เป็นไฟล์ Excel เพื่อเตรียมนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 4

นำข้อมูลที่เตรียมไว้ใส่ในไฟล์ตัวอย่าง
โดยข้อมูลสำคัญที่ต้องมีคือรหัสผู้ติดต่อ ประเภท และชื่อผู้ติดต่อ โดยรหัสผู้ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ และเลข 13 หลักห้ามซ้ำกัน

*ภาพตัวอย่างอาจเปลี่ยนไปหากมีการ upgrade 

ขั้นตอนที่ 5

นำไฟล์ที่ใส่ข้อมูลแล้ว Import เข้ามาในระบบ โดยการ Choose file แล้วกด Import 

ขั้นตอนที่ 6

ข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกนำเข้าสู่ระบบเรียบร้อย

ดูข้อมูลทั้งชุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลและวิธีการเตรียมตัวทำยอดยกมา Prepare Data for beginning balance
ตอนที่ 2 : การนำข้อมูลผู้ติดต่อเข้ามาในระบบ (Import Contact to PEAK)
ตอนที่ 3 : การนำข้อมูลสินค้า/บริการเข้ามาในระบบ (Import Product to PEAK)
ตอนที่ 4 : การนำบันทึกข้อมูลการเงินตั้งต้น (Input Finance to PEAK)
ตอนที่ 5 : การนำบันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น (Input Beginning Account Receivable to PEAK)
ตอนที่ 6 : การนำบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น (Input Beginning Account Payable to PEAK)
ตอนที่ 7 : การนำบันทึกข้อมูลบัญชีตั้งต้น (Input Beginning Accounting Balance to PEAK)