23 October 2021

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ (NR043)

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ ใช้สำหรับการทำรับชำระเงินพร้อมสร้างใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ที่มีในระบบพร้อมกันหลายรายการ หรือนำเข้าด้วยไฟล์ Excel สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูรายรับหรือรายจ่าย > นำเข้ารายการเอกสาร > ใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ > สร้างข้อมูลนำเข้า

This image has an empty alt attribute

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่ต้องการ
ที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่สถานะเป็นค้างชำระเท่านั้นส่วนการสร้างใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทำการสร้างใบเสร็จรับเงินโดยอ้างอิงวันที่และจำนวนเงินตามที่รับชำระ

This image has an empty alt attribute
  • ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่สร้างมาจ้างใบแจ้งหนี้ จะมีการแสดง Timeline ด้านบน และอ้างอิงถึงใบแจ้งหนี้
This image has an empty alt attribute

– จบขั้นตอนการนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ –