23 October 2021

การกดคำนวณต้นทุนขายสินค้า NEW PEAK (NI003)

กรณีที่ระบบบันทึกสินค้าแบบ FIFO ในกิจการที่ทำการซื้อ – ขายปกติ (ไม่ได้เป็นกิจการพรีออเดอร์) ในกรณีที่ทำรายการบันทึกวันที่ขายก่อนวันที่ซื้อสินค้าทำให้ต้นทุนขายที่ระบบบันทึกให้อาจจะไม่ใช่ต้นทุนขายที่เกิดขึ้นจริง
ในโปรแกรม PEAK จึงมีปุ่มสำคัญ ชื่อว่า ปุ่ม “คำนวณต้นทุนขายใหม่” เพื่อคำนวณต้นทุนขายใหม่ให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้า >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ เคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> กดตัวเลือก >>คำนวณต้นทุนขายใหม่

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของการคำนวณต้นทุน
ซึ่งสามารถเลือกเป็นวัน 30 วัน 3 เดือน หรือ 6 เดือนได้ เมื่อเลือกวันเรียบร้อยแล้ว กด ปุ่มตกลง

เมื่อกดตกลงแล้วกดปุ่มคำนวณ

-จบขั้นตอนการคำนวณต้นทุนขายใหม่-