27 September 2023
วิธีกระทบยอดเงินฝากกับรายการใน Statement

วิธีกระทบยอดเงินฝากกับรายการใน Statement (F009)

วิธีกระทบยอดเงินฝากกับรายการใน Statement ที่ดึงรายการมาจากระบบของธนาคารที่เราใช้อยู่ เพื่อนำกระทบยอดให้ตรงกับรายการที่เราได้ทำการบันทึกไว้ระบบ PEAK สามารถทำการกระทบยอดได้ดังนี้


ขั้นตอนที่  1 

ให้เข้าไปหน้า การเงิน > เลือกธนาคารที่เราต้องการกระทบยอด กดเข้าไปที่ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อกดเข้ามาในหน้าธนาคารแล้ว ให้เลือกที่ช่อง รายการใน Statement > กด Import 

ขั้นตอนที่ 3 

Upload ไฟล์ เพื่อ Import
ก่อนที่จะทำการ  Upload ไฟล์ ให้ลงข้อมูลในตาราง Excel ที่มีให้ โดยทำการกดตรงคำว่า ”ที่นี่” เมื่อแล้วจะมีไฟล์ Excel ให้ทำการเปิดตารางขึ้นเพื่อทำการกรอกรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 4 

เมื่อเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมา ให้กด Enable Editing  แล้วกรอกข้อมูลเข้าไปในตาราง

ช่องแรก ให้กรอก วัน/เดือน/ปี ในรูปแบบ (dd/mm/yyyy)
เช่น วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ให้ทำการกรอก 01/10/2019

ช่องที่สอง ใส่ยอดเงิน ถ้าเป็นยอดเงินฝากให้ใส่ตัวเลขปกติ แต่ถ้าเป็นยอดถอนออกให้ใส่ตัวเลขติดลบ

ช่องที่สาม ให้ใส่หมายเหตุของรายละเอียด ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถคัดลอกจากไฟล์ Statement ของธนาคารที่ Export มาจากระบบของธนาคารก็ได้ โดยปรับให้ตรงตาม format นี้ (แต่ละธนาคารอาจจะมี format ที่แตกต่างกัน)

ขั้นตอนที่ 5  

เมื่อเตรียมข้อมูลทั้งหมดลงในตราราง excel เรียบรอยแล้ว ให้ทำการ Upload ไฟล์ แล้วกด Import 

เมื่อกด Import แล้ว รายการที่ Import เข้ามา จะทำการกระทบยอดให้อัตโนมัติ รายการที่ถูกกระทบยอดจะเป็นยอดที่มีเครื่องหมายถูก นั่นหมายความว่ายอดที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้วในระบบ กับยอดเงินเข้า-ออกในบัญชีเราตรงกันถูกต้อง ซึ่งหากไม่ได้ถูกกระทบยอดหมายความว่ารายการนั้น ไม่ตรงกับรายการที่บันทึกในระบบ ให้เราหารายการมากรทบยอด หรือสร้างรายการใหม่

เราสามารถตรวจสอบได้ว่า รายการที่บันทึกกับรายการที่ทำการกระทบยอดได้ตรงหรือไม่  สามารถตรวจสอบได้ที่รายการบันทึกบัญชี 

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK