25 March 2023
กรมทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเหลือ SMEs อย่างไรได้บ้าง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเหลือ SMEs อย่างไรได้บ้าง

ปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบสิ่งต่างๆ นับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีค่า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองการประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้ถูกละเมิดสิทธิและเปิดโอกาสให้คู่แข่งนำสินค้าหรือบริการไปใช้ประโยชน์ทางการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านนี้โดยเฉพาะ และสามารถช่วยเหลือ SMEs ได้ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs

โดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ให้บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้

1.1   บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

            ก.ด้าน Techno Lab

             ช่วยสร้างความพร้อมด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้บริการ  คำแนะนำในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อหาแนวโน้ม ความเจริญเติบโตของธุรกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

           ข.ด้าน Idea Lab

              ให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรม บ่มเพาะและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของตลาด

            ค.ด้าน Value Lab

               ให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมและผู้ประกอบการ4.0 .ให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าและสร้างภาพลักษณ์สินค้ารวมทั้งการพัฒนาด้านการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจ

           ง.ด้าน Inter Lab

              ให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยการเข้าสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ

  1.   บริการออนไลน์ ประกอบด้วย

           ก. ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก
           ข. บทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี
          ค. IP Mart: www.thaiipmart.com
          ง. E-Learning: elearning.ipthailand.go.th
          จ. E-Filing : www.ipthailand.go.th

1.3   บริการสืบค้นสิทธิบัตร ประกอบด้วย

           ก.Patsnap

              ใช้งานง่าย ประมวลผลเร็ว มีข้อมูลเชิงลึกช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรได้รวดเร็วทั้งการวิเคราะห์เทคโนโลยีและการวิเคราะห์บริษัทคู่แข่ง

           ข.Questel

              มีจุดเด่นเรื่องการสืบค้นได้อย่างหลากหลาย สามารถนำผลการสืบค้นในแต่ละครั้ง ด้วย Keyword ที่ต่างกัน มารวมกันเพื่อค้นหาสิทธิบัตรที่ใกล้เคียงกัน ได้ด้วยฟังก์ชั่น Similar Serarch

           ค.Lexis Nexis

              ใช้งานง่าย มีข้อมูลการดำเนินคดีทางศาล(Ligitation)และNPL(Non-Literature Review) เพื่อการสืบค้นที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและโมดูลการวิเคราะห์ Patent Strength ในแง่มุมของการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรมจำนวนนักประดิษฐ์ในเทคโนโลยีสาขานั้นๆและระยะเวลาการคุ้มครองที่เหลืออยู่ เป็นต้น

2. ให้ความรู้และผลักดัน SMEs ไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

3. ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร

มีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มมากขึ้น

ทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกับธุรกิจไม่แพ้งานบัญชีภาษี PEAK จึงอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs รู้รอบด้าน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง โปรแกรมบัญชี PEAK เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจ SMEs เติบโตได้มากกว่า ด้วยการจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างทันที ช่วยผู้ประกอบการในการวางแผน วิเคราะห์ธุรกิจและสร้างพื้นฐานการเติบโตที่ยั่งยืน

สมัครใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี คลิก peakaccount.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์